دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲

دانلود رایگان سوالات دکتری 92

 دانلود رایگان سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۲ همه کد رشته ها

 

 

 

 

 

 

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

رمز همه فایلها : www.konkur.in

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  مجموعه زبان ( عمومی ) انگلیسی و عربی و آلمانی و روسی و …
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی – گروه فنی مهندسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی – گروه علوم پایه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی – گروه دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی- گروه هنر
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی – گروه علوم پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲  استعداد تحصیلی- گروه زبان
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۱-جغرافیای سیاسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۲-برنامه ریزی شهری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۳-برنامه ریزی روستای
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۴-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۵-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۶- مجموعه علوم اقتصادی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۷-تاریخ اسلام
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۸-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۹-تاریخ ایران پیش از اسلام
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۰- مجموعه علوم اجتماعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۱-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۲-مددکاری اجتماعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۳-حقوق عمومی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۴-حقوق جزا
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۵-حقوق بین الملل
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۶-حقوق خصوصی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۷مجموعه علوم سیاسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۸-مجموعه مدیریت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۹- حسابداری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۰- علوم کتابداری واطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی)
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۱- مجموعه فلسفه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۲-فلسفه تعلیم وتربیت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۳-برنامه ریزی درسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۴-مدیریت آموزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۵-روانشناسی تربیتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۶-تکنولوژی آموزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۷-آموزش عالی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۸-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۹-برنامه ریزی آموزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۰- مجموعه مشاوره و راهنمایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۱-مجموعه علوم ارتباطات
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۲-سنجش واندازه گیری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۳- مجموعه روانشناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۴- باستان شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۵-محیط زیست-برنامه ریزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۶-مجموعه کار آفرینی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۷- آینده پژوهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۸-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۹-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۰-الهیات-ادیان و عرفان
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۱-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۲-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۳-مجموعه کلام
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۴-فقه شافعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۵-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۶-حقوق نفت و گاز
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۷-اقتصاد نفت وگاز

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۸-سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۹-مالی

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۵۰-مطالعات زنان
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۵۱-مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۱-چینه و فسیل شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۲-زمین شناسی نفت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۳-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۴-آب شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۵-مجموعه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۶-زیست محیطی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۷-ژئو شیمی(زمین شیمی)
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۸-پترولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۰۹-اقتصادی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۰-تکتونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۱-شیمی فیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۲-شیمی الی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۳-شیمی تجزیه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۴-شیمی معدنی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۵-شیمی کاربردی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۶-پلیمر
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۷-الکترو شیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۸-فیتو شیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۱۹- هواشناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۰-فیزیولوژی گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۱-سیستماتیک گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۲-سلولی و تکوینی گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۳-فیزیولوژی جانوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۴-بیوسیستماتیک جانوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۵-سلولی و تکوینی جانوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۶-سلولی وملکولی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۷-بیوشیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۸-ژنتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۲۹-میکروبیولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۰-بیوفیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۱-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۲-آمار
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۳-ریاضی محض
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۴-ریاضی کاربردی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۵-فیزیک دریا
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۶-جانوران دریا
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۷-مجموع نانو فیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۸-مجموعه فیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۳۹-فوتونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۰-لرزه شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۱-زلزله شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۲-الکترو مغناطیسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۳-گرانی سنجی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۴-مجموعه نانو شیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۵-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۶- بیوانفورماتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۷-علوم کامپیوتر
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۲۴۸-مجموعه علوم اعصاب شناختی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۱-مهندسی برق-الکترونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۲-مهندسی برق-مخابرات-میدان
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۳-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۴-مهندسی برق-قدرت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۵-مهندسی برق-کنترل
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۶-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۷-مهندسی عمران-سازه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۸-مهندسی عمران-مهندسی زلزله
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۹-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۰-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۱- مهندسی عمران-راه و ترابری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۲-مهندسی عمران-سازه های دریایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۳-مهندسی عمران-مهندسی آب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۴-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۵-مهندسی عمران-مدیریت ساخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۶-مهندسی عمران-محیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۷-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۸-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۹-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۰-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۱-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۲-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۳-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۴-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۵-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۶-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۷- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۸- مهندسی هسته ای – شکافت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۹-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۰- مهندسی دریا
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۱-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۲-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۳-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۴-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۵-مهندسی معدن-اکتشاف
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۶-مهندسی معدن استخراج
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۷-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۸-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۹- مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۰-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۱-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۲-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۳-مهندسی محیط زیست-منابع آب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۴-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۵-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۶-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۷-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۸-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۹-مهندسی پزشکی بیومتریال
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۰- مجموعه مهندسی صنایع
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۱-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۲-مهندسی نفت-اکتشاف
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۳-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۴-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۵-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۶-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۷-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۸-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۹- مهندسی مواد و متالورژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۰-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۱-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۲-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۳-مهندسی فناوری نانو-نانو مواد
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۴- مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۵-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۶-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۷-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۸-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۹- مهندسی هسته ای – گداخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۰-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۱-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۲- مهندسی کامپیوترIT
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۳-مهندسی سیستم های انرژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۱- محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۲-تنوع زیستی-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۳-آمایش محیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۴- مکانیک ماشین های کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۵- مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۶-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۷-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۸-گیاهان زینتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۰۹-مجموعه گیاهان دارویی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۰-فیزیولوژی پس از برداشت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۱-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۲-تکنولوژی مواد غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۳-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۴-شیمی موادغذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۵-مهندسی صنایع غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۶-مجموعه اقتصاد کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۷- حفاظت و اصلاح چوب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۸-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۱۹-صنایع خمیر وکاغذ
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۰-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۱-فیزیک وحفاظت خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۲-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۳-شیمی وحاصلخیزی خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۴-فیزیولوژی دام
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۵-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۶-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۷-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۸-سازه های آبی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۲۹-منابع آب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۰-هواشناسی کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۱-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۲-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۳-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۴-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۵-مهندسی تولیدات گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۶-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۷- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۸-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۳۹-مجموعه حشره شناسی کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۰-مجموعه بیماری شناسی گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۱- جنگلداری و اقتصاد جنگل
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۲-جنگل داری و علوم جنگل
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۳-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۴-تکثیر وپرورش
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۵-فرآوری محصولات شیلاتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۶-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۷-تولید و بهره برداری صید
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۸-علوم مرتع-مرتعداری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۴۹-بیابان زدایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۵۰-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۵۱-مجموعه کشاورزی هسته ای

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۵۲-علوم طیور

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۴۵۳-مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۵۰۱- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۵۰۲-مجموعه معماری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۵۰۳- مجموعه شهرسازی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۵۰۴-پژوهش هنر
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۵۰۵-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۵۰۶-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۱- آمار زیستی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۲- آموزش بهداشت
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۳- انگل شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۴-ایمنی شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۵- بیوشیمی بالینی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۶- ژنتیک پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۷- فیزیوتراپی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۸-فیزیولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۰۹- فیزیک پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۰- ویروس شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۲- زیست فناوری پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۳- بهداشت حرفه ای
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۴-علوم تشریحی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۵-پرستاری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۶-بهداشت محیط
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۷-باکتری شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۸-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۶۱۹-قارچ شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۱-جراحی دامپزشکی

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۲-مامائی وبیماری های تولید مثل دام

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۳-بیماری های داخلی دامهای کوچک
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۴-بیماری های داخلی دامهای بزرگ
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۶-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۷-پاتولوژی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۸- بهداشت و بیماری های طیور
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۰۹-بیوشیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۱۰- بهداشت آبزیان
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۱۱-بهداشت مواد غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۱۳-اپید میولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۱۴-انگل شناسی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۱۵-باکتری شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۱۸-ایمنی شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۱۹-بیوتکنولوژی-زیست فناوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۲۰-فناوری تولید مثل در دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۲۱-سم شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۲۲-فارماکولوژی-دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۲۳- فیزیولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۲۴-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۷۲۵-بافت شناسی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۱- زبان و ادبیات فارسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۲- زبان و ادبیات عرب
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۳-آموزش زبان فرانسه

 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۳ و ۲۸۰۴-رشته زبان فرانسه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۴- ادبیات فرانسه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۵- مجموعه زبان روسی – آموزش
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۶- مجموعه زبان آلمانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۷- آموزش زبان انگلیسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۸- زبان و ادبیات انگلیسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۰۹- زبان انگلیسی-ترجمه
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۱۰- مجموعه زبان شناسی همگانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۸۱۱-فرهنگ وزبانهای باستانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۹۰۱-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۹۰۲-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۹۰۳-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۹۰۴-بیو مکانیک ورزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۹۰۵-فیزیولوژی ورزشی

 

Password : www.konkur.in

 

منبع

www.konkur.in

درباره نویسنده

88مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 پرتال جامع مهندسی مکانیک. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی
با توجه به مشکلاتی که در سایتهای بانکی به وجود آمده است لطفا در صورت مشکل در پرداخت از فیلتر شکن یا VPN استفاده نمایید.

پرتال جامع مهندسی مکانیک