پرتال جامع مهندسی
0

دانلود رایگان سوالات دکتری 92

تصویر پیدا نشد !

 دانلود رایگان سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 92 همه کد رشته ها

 

 

 

 

 

 

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

رمز همه فایلها : www.konkur.in

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  مجموعه زبان ( عمومی ) انگلیسی و عربی و آلمانی و روسی و …
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه فنی مهندسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه علوم پایه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه هنر
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی – گروه علوم پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92  استعداد تحصیلی- گروه زبان
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2101-جغرافیای سیاسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2102-برنامه ریزی شهری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2103-برنامه ریزی روستای
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2106- مجموعه علوم اقتصادی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2107-تاریخ اسلام
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2110- مجموعه علوم اجتماعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2112-مددکاری اجتماعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2113-حقوق عمومی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2114-حقوق جزا
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2115-حقوق بین الملل
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2116-حقوق خصوصی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2117مجموعه علوم سیاسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2118-مجموعه مدیریت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2119- حسابداری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2120- علوم کتابداری واطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی)
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2121- مجموعه فلسفه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2122-فلسفه تعلیم وتربیت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2123-برنامه ریزی درسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2124-مدیریت آموزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2125-روانشناسی تربیتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2126-تکنولوژی آموزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2127-آموزش عالی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2129-برنامه ریزی آموزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2131-مجموعه علوم ارتباطات
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2132-سنجش واندازه گیری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2133- مجموعه روانشناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2134- باستان شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2135-محیط زیست-برنامه ریزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2136-مجموعه کار آفرینی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2137- آینده پژوهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2139-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2140-الهیات-ادیان و عرفان
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2141-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2142-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2143-مجموعه کلام
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2144-فقه شافعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2145-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2146-حقوق نفت و گاز
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2147-اقتصاد نفت وگاز

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2148-سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2149-مالی

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2150-مطالعات زنان
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2151-مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2201-چینه و فسیل شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2202-زمین شناسی نفت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2203-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2204-آب شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2205-مجموعه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2206-زیست محیطی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2207-ژئو شیمی(زمین شیمی)
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2208-پترولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2209-اقتصادی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2210-تکتونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2211-شیمی فیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2212-شیمی الی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2213-شیمی تجزیه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2214-شیمی معدنی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2215-شیمی کاربردی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2216-پلیمر
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2217-الکترو شیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2218-فیتو شیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2219- هواشناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2220-فیزیولوژی گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2221-سیستماتیک گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2222-سلولی و تکوینی گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2223-فیزیولوژی جانوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2224-بیوسیستماتیک جانوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2225-سلولی و تکوینی جانوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2226-سلولی وملکولی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2227-بیوشیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2228-ژنتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2229-میکروبیولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2230-بیوفیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2231-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2232-آمار
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2233-ریاضی محض
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2234-ریاضی کاربردی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2235-فیزیک دریا
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2236-جانوران دریا
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2237-مجموع نانو فیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2238-مجموعه فیزیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2239-فوتونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2240-لرزه شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2241-زلزله شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2242-الکترو مغناطیسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2243-گرانی سنجی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2244-مجموعه نانو شیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2245-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2246- بیوانفورماتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2247-علوم کامپیوتر
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2248-مجموعه علوم اعصاب شناختی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2301-مهندسی برق-الکترونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2302-مهندسی برق-مخابرات-میدان
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2303-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2304-مهندسی برق-قدرت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2305-مهندسی برق-کنترل
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2306-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2307-مهندسی عمران-سازه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2308-مهندسی عمران-مهندسی زلزله
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2309-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2310-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2311- مهندسی عمران-راه و ترابری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2312-مهندسی عمران-سازه های دریایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2313-مهندسی عمران-مهندسی آب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2314-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2315-مهندسی عمران-مدیریت ساخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2316-مهندسی عمران-محیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2317-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2318-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2319-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2320-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2321-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2324-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2325-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2326-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2327- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2328- مهندسی هسته ای – شکافت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2329-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2330- مهندسی دریا
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2331-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2332-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2333-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2334-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2335-مهندسی معدن-اکتشاف
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2336-مهندسی معدن استخراج
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2337-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2338-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2339- مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2340-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2341-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2342-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2343-مهندسی محیط زیست-منابع آب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2344-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2345-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2346-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2347-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2348-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2349-مهندسی پزشکی بیومتریال
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2350- مجموعه مهندسی صنایع
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2351-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2352-مهندسی نفت-اکتشاف
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2353-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2354-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2355-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2356-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2357-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2358-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2359- مهندسی مواد و متالورژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2360-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2361-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2362-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2363-مهندسی فناوری نانو-نانو مواد
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2364- مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2365-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2366-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2367-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2368-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2369- مهندسی هسته ای – گداخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2370-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2371-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2372- مهندسی کامپیوترIT
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2373-مهندسی سیستم های انرژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2401- محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2402-تنوع زیستی-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2403-آمایش محیط زیست
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2404- مکانیک ماشین های کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2405- مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2406-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2407-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2408-گیاهان زینتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2409-مجموعه گیاهان دارویی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2410-فیزیولوژی پس از برداشت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2411-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2412-تکنولوژی مواد غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2413-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2414-شیمی موادغذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2415-مهندسی صنایع غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2416-مجموعه اقتصاد کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2417- حفاظت و اصلاح چوب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2418-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2419-صنایع خمیر وکاغذ
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2420-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2421-فیزیک وحفاظت خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2422-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2423-شیمی وحاصلخیزی خاک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2424-فیزیولوژی دام
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2425-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2426-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2427-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2428-سازه های آبی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2429-منابع آب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2430-هواشناسی کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2431-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2432-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2433-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2434-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2435-مهندسی تولیدات گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2436-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2437- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2438-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2439-مجموعه حشره شناسی کشاورزی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2440-مجموعه بیماری شناسی گیاهی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2441- جنگلداری و اقتصاد جنگل
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2442-جنگل داری و علوم جنگل
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2443-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2444-تکثیر وپرورش
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2445-فرآوری محصولات شیلاتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2446-بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2447-تولید و بهره برداری صید
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2448-علوم مرتع-مرتعداری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2449-بیابان زدایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2450-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2451-مجموعه کشاورزی هسته ای

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2452-علوم طیور

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2453-مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2501- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2502-مجموعه معماری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2503- مجموعه شهرسازی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2504-پژوهش هنر
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2505-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2506-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2601- آمار زیستی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2602- آموزش بهداشت
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2603- انگل شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2604-ایمنی شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2605- بیوشیمی بالینی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2606- ژنتیک پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2607- فیزیوتراپی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2608-فیزیولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2609- فیزیک پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2610- ویروس شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2612- زیست فناوری پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2613- بهداشت حرفه ای
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2614-علوم تشریحی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2615-پرستاری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2616-بهداشت محیط
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2617-باکتری شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2618-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2619-قارچ شناسی پزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2701-جراحی دامپزشکی

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2702-مامائی وبیماری های تولید مثل دام

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2703-بیماری های داخلی دامهای کوچک
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2704-بیماری های داخلی دامهای بزرگ
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2706-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2707-پاتولوژی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2708- بهداشت و بیماری های طیور
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2709-بیوشیمی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2710- بهداشت آبزیان
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2711-بهداشت مواد غذایی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2713-اپید میولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2714-انگل شناسی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2715-باکتری شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2718-ایمنی شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2719-بیوتکنولوژی-زیست فناوری
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2720-فناوری تولید مثل در دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2721-سم شناسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2722-فارماکولوژی-دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2723- فیزیولوژی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2724-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2725-بافت شناسی دامپزشکی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2801- زبان و ادبیات فارسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2802- زبان و ادبیات عرب
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2803-آموزش زبان فرانسه

 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2803 و 2804-رشته زبان فرانسه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2804- ادبیات فرانسه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2805- مجموعه زبان روسی – آموزش
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2806- مجموعه زبان آلمانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2807- آموزش زبان انگلیسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2808- زبان و ادبیات انگلیسی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2809- زبان انگلیسی-ترجمه
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2810- مجموعه زبان شناسی همگانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2811-فرهنگ وزبانهای باستانی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2901-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2902-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2903-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2904-بیو مکانیک ورزشی
 دانلود رایگان سوالات دکتری 92 کد 2905-فیزیولوژی ورزشی

 

Password : www.konkur.in

 

منبع

www.konkur.in

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید